Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 
Utlubul İlme Minel Mehdi İlel Lahdi - Hadîs-i Şerîf

Bu bölümde arşivimizde bulunan ve telif hakkı ihlaline sebebiyet vermeyecek eserleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Teberrüken Hazret-i Pîr Muhammed Nureddin Cerrâhî Kaddesallahu Sırrahul Fettâhî Efendimiz Hazretlerinin 1115 senesinde telif buyurdukları "Mürşid-i Dervîşân" adlı eseri ile başlıyoruz.

MÜRŞİD-İ DERVÎŞÂN

Hazret-i Pîr Efendimizin Vird-i Sagîr'ini sizlere kolaylık olması için, Ziynetü'l Kulûb'dan iktibas ederek, hem arabî metin, hem türkçe okunuşu, hem de türkçe tercümesi ile sitemize ekledik.

VİRD-i SAGÎR

Yine teberrüken Muzaffer Efendi Hazretlerinin mürşid-i azîzi İbrâhim Fahreddîn Şevkî kaddesallahu sırrahul fettâhî Hazretlerinin tarîk-i cerrâhiyyenin âdâbı ve başta Hazret-i Pîr Muhammed Nureddin Cerrâhî nefeanallahu bir şefeatihî Efendimiz olmak üzere hulefâ ve meşâyih-i kirâm hazarâtının menâkıblarını topladıkları "Envâr-ı Hazret-i Pîr" isimli eserini sizlerle paylaşıyoruz. Bu metin 2006 yılında Fahrettin Dal tarafından "Fahreddin Erenden'in Tasavvufi Görüşleri" adıyla Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Eserin bu sitede yayınlanmasına izin verdiği için kendisine minnettarız..

ENVÂR-I HAZRET-İ PÎR NÛREDDÎN CERRÂHÎ

Aşağıdaki sayfada, başta Hazret-i Pîr Efendimizin nutk-i şerîfleri olmak üzere, halîfelerinin, makâmından güzerân eden postnişîn hazerâtının ve diğer meşâyih-i cerrâhiyyenin nutk-i şerîfleri ile diğer turuk-ı aliyyeden ve şâirlerden Hazret-i Pîr Efendimiz hakkında medhiyyeler yazan kadirşinâs zevâtın nutuklarını topladık...

İLÂHİYYÂT-I CERRÂHİYYE

Sırada Hazret-i Pîr Azîz Mahmûd Hüdâî Efendimiz Hazretlerinin "Tarîkatnâme" isimli mühim bir risâlesi var..

TARÎKATNÂMEpdf

Hazret-i Pîr Azîz Mahmûd Hüdâî Efendimiz Hazretlerinin diğer bir eserini sizlere takdim ediyoruz. Bu eser tasavvufun en çetin konularından olan "cem'-fark" meselesi hakkındadır..

NECÂTÜ'L GARÎKpdf

Yukarıdaki üç eserin bir arada basıldığı "Külliyât-ı Hazret-i Hüdâî" isimli Osmanlıca kitabı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz...

KÜLLİYÂT-I HAZRET-İ HÜDÂİ pdf

Hazret-i Pîr Azîz Mahmûd Hüdâî Efendimizin Sema ve Mûsıkî hakkındaki mühim risalesi "Keşfu'l Kına an Vechi's Semâ"' nın Prof.Dr. H.Kamil Yılmaz tarafından yapılan tercümesini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz..

SEMA RİSALESİ pdf

Hazret-i Pîr Azîz Mahmûd Hüdâî Efendimizin Muhabbet hakkındaki mühim risalesi "Habbetü'l Mahabbe" nin Prof.Dr. Emrullah İşler tarafından yapılan tercümesini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz..

HABBETÜ'L MAHABBE pdf

İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin, "Küntü Kenzen Mahfiyyâ.." hadîs-i kudsîsini şerh ettikleri Kenz-i Mahfî risâlesini konu edinen ve eserin orijinal metnini de ihtiva eden yüksek lisans tezini sizlerle paylaşmak istiyoruz...

KENZ-İ MAHFÎ pdf

İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin vaz ettikleri sülûkun sekiz şartını beyan eden "Vesîletü'l Merâm" adlı eserini sizlerle paylaşmak istiyoruz...

VESÎLETÜ'L MERÂM pdf

İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin, Abdüsselâm ibn Meşîş Hazretlerinin meşhur salâtı üzerine yazdığı şerhi sizlerle paylaşmak istiyoruz...

ŞERH-İ SALÂT-I MEŞÎŞİYYE pdf

Hacı Bayram Velî Hazretlerinin "Çalabım Bir Şar Yaratmış" mısraıyla başlayan nutkunun İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri tarafından yapılan şerhini de sizlerle paylaşmak istiyoruz...

ŞERH-İ EBYÂT-I HACI BAYRAM VELÎ pdf

Sırada erbâb-ı tarîkat-i aliyyenin meşgul oldukları on iki esmânın esrâr ve rumûzunu beyân eden mühim bir risâle var. Hacmi küçük fakat kıymeti pek büyük bu risâlenin müellifi Niyâzî Mısrî Hazretleridir..

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞERpdf

Niyâzî Mısrî Hazretlerinin hacmi küçük fakat kıymeti pek büyük olan bir risâlesi de şudur...

ŞERÎ'AT-TARÎKAT-HAKÎKAT-MA'RİFET

Evliyâullahdan Abdülehad Nurî Sıvâsî Hazretlerinin, ebeveyn-i resûl hakkında telif buyurdukları mühim bir risâle : Te'dîbe'l Mütemerridîn.

TE'DÎBE'L MÜTEMERRİDÎNpdf

Mehmet Sâdî Efendi'nin Hazret-i Pîr Efendimizin vuslatının 300. sene-i devriyesi münasebetiyle tanzim ettiği Yâd-ı Pîr-i Sübhânî isimli eserini sizlerle paylaşmak istiyoruz...

VİRD-İ SETTÂR (Arabî Metin) pdf

Arapça aslından okuyamayanlar için Vird-i Settar'ın Türkçe Okunuşu ve Tercümesini de paylaşmak istiyoruz...

VİRD-İ SETTÂR (Aslı, Türkçe Okunuşu ve Tercümesi) pdf

Bu vird-i şerîfin Harîrîzâde Kemâleddin Efendi tarafından yapılan şerhine de aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz...Bu metin, Muzaffer Ergür tarafından, 1287 senesinde Matbaa-i Âmire'de tab' edilen nüshadan, yeni harflere hiçbir değişiklik ve sadeleştirme yapılmadan aktarılmışdır...

VİRD-İ SETTÂR ŞERHİ (Harîrîzâde Kemâleddin Efendi ) pdf

Yukarıdaki şerhi hazırlayan Muzaffer Ergür, aynı eseri sâdeleştirerek günümüz okuyucusunun anlayabileceği bir hâle getirmişdi...Aşağıdaki bağlantıdan bu metne ulaşabilirsinzi...

VİRD-İ SETTÂR ŞERHİ (Sâdeleştirilmiş Metin) pdf

Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi, Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin hayatı, eserleri ve Fatiha Tefsiri hakkında hazırlanan bir yüksek lisans tezini de sizlerle paylaşma istiyoruz...

ABDURRAHMAN SÂMÎ SARUHÂNÎ - HAYATI, ESERLERİ VE FATİHA TEFSİRİ pdf

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin diğer bir eseri de Cenâb-ı Hakk'ın meşhûr 99 isminin kısaca manaları, kulun bu isimlerden alması gereken hisseler ve bu isimlerin hassaları hakkındadır...

ŞERH-İ ESRÂR-I ESMÂi'L-HÜSNÂ pdf

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin dîvânı tasavvufun bütün inceliklerini bir aray getirmiş olması bakımından büyük bir kıymeti hâizdir...

ABDURRAHMAN SÂMÎ SARUHÂNÎ HAZRETLERİNİN DÎVÂNI pdf

Kisve-i tarik ile.. 

İRŞÂD 1.CİLT irsad

İRŞÂD 2.CİLT irsad

İRŞÂD 3.CİLT irsad

ZİYNETÜ'L KULÛB en

ENVÂRÜ'L KULÛB 1.CİLT envar

ENVÂRÜ'L KULÛB 2.CİLT envar

ENVÂRÜ'L KULÛB 3.CİLT envar

AŞK YOLU VUSLAT TARÎKİ askyolu